Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

I.                    Bevezetés

 

1)      A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza az Eladó által gyártott és/vagy forgalmazott Termékek Vevők számára történő értékesítésére irányuló jogviszonyt, a Felek jogait, kötelezettségeit.

 

2)      Az Eladó kifejezetten kizárja, hogy azonos jogviszonyra a jelen ÁSZF-től eltérő általános szerződési feltétel alkalmazható legyen.

 

3)      Az Eladó Webáruháza használatával a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF alkalmazását.

 

4)      Jelen ÁSZF a közzététele napjától visszavonásig hatályos; az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítsa.

 

 

II.                 Az Eladó adatai

 

Cégnév:

AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:

AFD Universal Kft.

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, Vénusz utca 14.

Cégjegyzékszám:

13-09-158513

Nyilvántartást vezető bíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

24084134-2-13

Közösségi adószám:

HU24084134

Bankszámla:

IBAN HUF: HU 3212 0231 3201 6081 9500 1000 01

IBAN EUR: HU 11 1202 3132 0160 8195 0030 0005

Telephely (üzleti tevékenység postai címe):

2300 Ráckeve, Bem 39-41

Telefon:

+36 20 516 26 33

Fax:

-------

E-mail:

info@rubioshop.hu

Szerződés nyelve:

magyar

 

Eladó tevékenységi köre:

 

(főtevékenység félkövér betűvel és aláhúzással kiemelve)

Információ-technológiai szaktanácsadás;

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás;

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele;

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

Építészmérnöki tevékenység;

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;

Lakó- és nem lakó épület építése;

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem;

Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás;

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem;

Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme;

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem;

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem;

 

 

 

III.              Fogalmak

 

Ajánlatkérés:                a Vevő kérelme az Árlistában vagy Árajánlatban nem szereplő Termékekre vonatkozó Árajánlat tételére

Árajánlat:                    az Eladó egy vagy több Termék és/vagy Gép árát (illetve egyéb szerződéses feltételeket) tartalmazó, konkrét Vevő részére szóló egyedi ajánlata

Árlista:                         egy vagy több Termék árát (illetve egyéb szerződéses feltételeket) tartalmazó általános, Megrendelés megtételére való felhívás.

ÁSZF:                          jelen Általános Szerződési Feltételek

Egyedi Szerződés:         az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés, beleértve az Eladó és a Vevő külön nyilatkozat(ok)ban rögzített megállapodásait is

Eladó:                          az AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó Weboldala:        a www.rubioshop.hu weboldal

Ellenajánlat:                a Vevő ellenajánlata egy vagy több Termék megvételére, az Árlistától, Keretszerződéstől vagy az ÁSZF-tól eltérő feltételekkel.

Felek:                          az Eladó és a Vevő együttesen

Fogyasztó:                   a Ptk.-ban meghatározottak szerint

Gép:                            Felületkezelésre alkalmas faipari gépek

Gyártó:                        az adott Termék előállítója

Keretszerződés:            azok az általános jelleggel alkalmazott szerződéses feltételek, melyeket az Eladó nem minden Vevő esetén alkalmaz.

Megrendelés:               a Vevő ajánlata egy vagy több Termék megvételére az Árlistában a Keretszerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

Megrendelés Minta:     a megrendelés kibocsátására szolgáló minta

Ptk.:                             2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

Rendelet:                     a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Termék:                       olajok, pácok, felületkezelő vagy ápoló anyagok, illetve kéziszerszámok és egyéb eszközök (Gépeket ide nem értve), melyet az Eladó értékesítésre felkínál, értékesít, vagy egyéb módon kezel. Terméknek minősül több egyedi Termék együttese is.

Üzleti Adat:                  a nem természetes személy Vevő adatai, illetve az Eladó és a Vevő minden, személyes adatnak nem minősülő adata

Vevő:                           az Eladóval jelen ÁSZF alkalmazásával szerződést kötő személy (Végfelhasználó vagy Viszonteladó)

Végfelhasználó:            a Termék megrendelője és végleges felhasználója

Viszonteladó:               Termékek Végfelhasználók számára történő értékesítésében közreműködő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó

Webáruház:                 az Eladó Weboldalán működtetett webáruház.

 

 

IV.              Az ÁSZF hatálya

 

1)      Jelen ÁSZF vonatkoznak az Eladó és a Vevő közötti mindennemű jogviszonyra, amely a jelen ÁSZF-re hivatkozó Árajánlat vagy Egyedi Szerződés alapján jön létre.

 

2)      Jelen ÁSZF-től eltérés kizárólag a Keretszerződés vagy az Egyedi Szerződésben való rögzítés, és a Felek általi elfogadás esetén érvényes.

 

3)      Amennyiben Keretszerződés vagy Egyedi Szerződés jelen ÁSZF pontjaitól eltérően rendelkezik, úgy e pontok tekintetében a Keretszerződés, illetve az Egyedi Szerződés az irányadó, minden egyéb tekintetben a jelen ÁSZF hatályos és alkalmazandó.

 

 

V.                 Ajánlattétel, megrendelés és teljesítés

 

A.      Az Árlista és az Árajánlat

 

1)      Az Eladó Árlistában teszi közzé, hogy Termékeit milyen áron kívánja eladni a Vevők részére. Az Eladó az Árlistában meghatározott feltételeket (vételárat is beleértve) bármikor jogosult megváltoztatni, azzal, hogy a már megkötött Egyedi Szerződéseket, illetve a már leadott, de vissza még nem igazolt Megrendeléseket nem érinti az Árlista változása.

 

2)      Gép esetén kizárólag Árajánlat lehetséges. Ahol a jelen ÁSZF vagy más dokumentum, nyilatkozat Terméket említ, ott azon a Gépeket is érteni kell, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Gépekre a Termékekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

3)      A Vevő az Árlistában, illetve a Keretszerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel Megrendelést adhat le. A Vevő jogosult Ellenajánlatot tenni, melyben köteles pontosan és egyértelműen megjelölni, hogy az Árlistától, Keretszerződéstől illetve ÁSZF-től milyen eltéréseket kíván alkalmazni.

 

4)      Az Eladó kizárólag saját döntése alapján jogosult egyedi esetben konkrétan meghatározott Vevő részére az Árlistában meghatározottól eltérő Árajánlatot tenni.

 

5)      Árajánlat tétele esetén az Eladó meghatározza %-ban az Árlistában szereplő árakhoz képest a kedvezményt, valamint az Egyedi Szerződés létrejöttéhez szükséges lényeges elemeket, de különösen az alábbiakat:

a)       a Termék megnevezése, mennyisége

b)      vételár,

c)       az Eladó által felszámított egyéb díjak,

d)      szállítási költség,

e)       szállítási határidő,

f)       fizetési feltételek,

g)      egyéb, ÁSZF-től eltérő feltételek,

h)      ajánlati kötöttség időtartama.

 

6)      Az Eladó jogosult Árajánlatot e-mail útján is megküldeni a Vevő részére, illetve tehet Árajánlatot telefon útján is.

 

7)      Amennyiben a vételár akár az Árlistában, akár az Árajánlatban, EUR pénznemben (is) megadásra kerül, úgy a Felek az Eladó által közölt árfolyamot alkalmazzák, oly módon, hogy az Eladó köteles feltüntetni mind a HUF, mind az EUR pénznemben megadott teljes vételárat, és a Felek elfogadják, hogy e két összeg egymásnak megfelel.

 

8)      Az ajánlati kötöttség tartama megjelölésének hiányában az ajánlati kötöttség időtartama: az Árajánlat eltérő rendelkezése hiányában az Árajánlat kézhezvételétől számított 30 nap.

 

B.      A Megrendelés és tartalma

 

1)      A Megrendelés tartalmazza legalább az alábbiakat:

a)       a Vevő megnevezése és azonosításához szükséges adatok:

i)        jogi személy esetén: székhely, cégjegyzék- vagy nyilvántartási szám, adószám

ii)      természetes személy esetén: lakcím

b)      a Termék megnevezése, mennyisége

c)       szállítási cím,

d)      a Vevő által fizetendő teljes vételár és pénzneme,

e)       a szállítási határidő,

f)       egyéb megjegyzések,

g)      az ÁSZF elfogadását tartalmazó nyilatkozat,

h)      keltezés,

i)        aláírás.

 

2)      Az ÁSZF 1. sz. melléklet tartalmazza a Megrendelés-mintairatot.

 

3)      A Megrendelést az Eladó azonosítószámmal láthatja el.

 

4)      Amennyiben a Vevő pénznemet nem ad meg, azt úgy kell érteni, mintha „Forint” vagy „HUF” pénznemet jelölt volna meg. Amennyiben a Vevő pénznemként „euró” vagy „EUR” pénznemet jelöl meg, úgy a Felek az Eladó által a Megrendelés leadása napján megjelölt árfolyamot alkalmazzák oly módon, hogy az Eladó köteles feltüntetni mind a HUF, mind az EUR pénznemben megadott teljes vételárat, és a Felek elfogadják, hogy e két összeg egymásnak megfelel.

 

5)      Amennyiben a Megrendelés a leadás napján hatályos Árlistában, Keretszerződésben és ÁSZF-ben foglaltaktól eltér, vagy a Megrendelés az V.B.1) pont g) alpontjában meghatározott nyilatkozatot nem tartalmazza, úgy a Megrendelés Ellenajánlatnak minősül.

 

6)      Az e-mailben küldött Megrendelés aláírtnak minősül, ha az e-mailt Vevő, vagy képviseletére jogosult személy küldte. Az Eladó nem köteles ellenőrizni a Vevő nevében és képviseletében eljáró személy képviseleti jogát, és semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges álképviselő eljárásáért. Amennyiben a Vevő képviseletére nem jogosult személy adta le a Megrendelést a Vevő nevében, úgy az Eladó és a Vevő is jogosult az esetlegesen felmerült kárait az aláíróval szemben érvényesíteni.

 

7)      Amennyiben a Megrendelés hiányos, azaz az V.B.1) pontban megjelölt – az V.B.1) pont d)-f) és h) alpont kivételével – bármely elem nincs feltüntetve, úgy a Megrendelés érvénytelennek minősül, és a Felek között Egyedi Szerződés létrehozására nem alkalmas. A Megrendelés hiányossága esetén:

a)       a V.B.1) pont d)-e) alpontjainak hiánya esetén a teljes vételár, annak pénzneme és a szállítási határidő tárgyában az ÁSZF illetve az Árlistában rögzített adatok az irányadóak,

b)      a V.B.1) pont h) alpont hiánya esetén a keltezés helyének a szállítási cím, a keltezés időpontjának a Megrendelés leadása napja minősül.

 

8)      A Vevő telefon útján tett Megrendelése kizárólag akkor érvényes, ha azt az Eladó az ÁSZF alkalmazására való utalással visszaigazolta, és a Vevő a visszaigazolást – nyilatkozattal, vagy nyilatkozat hiányában ráutaló magatartással – tudomásul vette. Amennyiben a Vevő a visszaigazolást bármilyen módon vitatja vagy az ellen tiltakozik, a telefonon leadott Megrendelése érvénytelen.  Fentieket leszámítva telefonon a Vevő Megrendelést nem adhat le, de Árajánlatot kérhet az Eladótól. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a Felek telefonon, szóban kössenek Egyedi Szerződést.

 

C.      Az Egyedi Szerződés létrejötte

 

1)      A Vevő Megrendelése esetén az Egyedi Szerződés azon a napon jön létre, amely napon az Eladó a Vevő Megrendelését visszaigazolta. Az Eladó jogosult a Megrendelést elfogadó nyilatkozatát e-mailben megküldeni a Vevőnek.

 

2)      A Vevő a már leadott Megrendelést nem vonhatja vissza. A Vevő kérelmére az Eladó jogosult, de semmilyen körülmények között sem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a Vevő a Megrendelésétől elálljon. Az Eladó hozzájárulását feltételhez – különösen díj fizetéséhez – is kötheti.

 

3)      Az Eladó a Megrendelést a kézhezvételétől számított 72 órán belül igazolja vissza, ennek hiányában a Megrendelés visszautasítottnak minősül.

 

4)      A Vevő Ellenajánlatára a Megrendelésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az Ellenajánlat esetén nem a visszaigazolás, hanem a Vevő Ellenajánlatának Eladó részéről való elfogadása jelenti az Egyedi Szerződés létrehozását. A megrendelést visszaigazoló nyilatkozat ez esetben az Ellenajánlat elfogadásának minősül.

 

5)      Árajánlat tétele esetén az Egyedi Szerződés azon a napon jön létre, amely napon a Vevő az Árajánlatot elfogadó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát kézbesítette az Eladónak. A cégszerűen aláírt nyilatkozatot kézbesítettnek tekintik a Felek abban az esetben is, amennyiben a Vevő azt scanelt formában, emailhez csatoltan küldi meg az Eladónak. Ez esetben az email kézbesítése a Vevő felelőssége. Amennyiben az Áteljes vételár a 100.000,- Ft értékhatárt nem haladja meg, az Eladó elfogadja az e-mailben megküldött nyilatkozatot is, így a Vevő e-mailben is jogosult az Árajánlatot elfogadniteljes vételárat, vagy utánvétként kiszállitásra kerül az áru

 

D.     Az Egyedi Szerződés teljesítése

 

1)      A teljesítés helye a Megrendelésben megjelölt helyszín, Megrendelés hiányában az Árajánlatban vagy Ellenajánlatban megjelölt helyszín.

 

2)      A teljesítés helyén a Vevő köteles saját költségén biztosítani, hogy a teljesítés időpontjában a Termékek átvételéhez szükséges feltételek fennálljanak.

 

3)      A teljesítési határidő a Megrendelés visszaigazolásától számított 3 nap, a Vevő azonban a Megrendelésben jogosult ennél hosszabb határidőt megjelölni, Megrendelés hiányában az Árajánlatban vagy Ellenajánlatban megjelölt időpont. Az Eladó a Vevő értesítése esetén jogosult idő előtt teljesíteni.

 

4)      Az Egyedi Szerződés teljesítettnek minősül akkor is, ha az Eladó a teljesítési határidőn belül a Terméket leszállította, azonban a Vevő az átvétellel késedelembe esik vagy az átvétel feltételeit nem biztosítja. Az átvételi késedelem, átvétel megtagadása, illetve az átvételi feltételek biztosításának hiánya a Vevő szerződésszegésének minősül, és az Eladó jogosulttá válik az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és teljes kára – ideértve különösen a felmerült költségeket – megtérítését követelni.

 

5)      A Vevő átvételi késedelme esetén az Eladó az Egyedi Szerződés felmondása hiányában is jogosult a felmerült költségeit – különösen tárolási, illetve futár és egyéb szállítási költség – érvényesíteni a Vevővel szemben.

 

6)      A Vevő nem jogosult a leszállított termékek átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekinthető olyan hiba, amely az adott Termék rendeltetésszerű felhasználását nem gátolja.

 

7)      Az Eladó az átadott Termékre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, továbbá a Terméken a Vevő mindaddig nem szerez semmilyen jogot, míg annak ellenértéke az Eladó számára maradéktalanul, fizetési késedelem esetén kamatokkal növelten megfizetésre nem került.

 

8)      A teljesítés igazolásául a leszállított Termékhez szállítólevél tartozik, melyet a Vevő köteles cégszerűen aláírásával ellátni és haladéktalanul visszaküldeni az Eladó részére. A teljesítés időpontjának a szállítólevélen feltüntetett átvétel napja minősül. Szállítólevél hiányában a Felek a teljesítés igazolásának fogadják el az Eladó vagy az Eladó által megbízott szállító által alkalmazott szállításazonosító visszaigazolását is.

 

9)      Az Eladó nem köteles ellenőrizni a Vevő nevében és képviseletében eljáró személy képviseleti jogát, és semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges álképviselő eljárásáért. Amennyiben a Vevő képviseletére nem jogosult személy adta le a Megrendelést, vagy vette át a Terméket a Vevő nevében, úgy az Eladó és a Vevő is jogosult az esetlegesen felmerült kárait az eljáró személlyel szemben érvényesíteni.

 

10)  Az Eladó által forgalmazott Termékre a Ptk. szavatossági, továbbá a Gyártó által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

 

11)  A Vevő köteles a leszállított Terméket haladéktalanul megvizsgálni, és mennyiségi kifogásait legkésőbb az átvétel napján, minőségi kifogásait pedig az átvételtől (rejtett hiba esetén észleléstől) számított 2 munkanapon belül köteles jelezni. E határidők jogvesztő jellegűek, azonban nem vonatkoznak a Fogyasztónak minősülő Vevőre.

 

12)  A kifogásban meg kell jelölni a kifogással érintett Terméket, az átvétel időpontját és a hiba vagy hiányosság leírását. A hiányos kifogást az Eladó jogosult további érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.

 

 

VI.              Díj és fizetési feltételek

 

A.      Előleg és díj megfizetése

 

1)      A leszállított Termék árát és a szállítási költséget a Megrendelésben feltüntetett teljes vételár tartalmazza; Megrendelés hiányában a teljes vételárat az Egyedi Szerződés tartalmazza.

 

2)      Amennyiben a Keretszerződés, Árlista, Árajánlat vagy Egyedi Szerződés így rendelkezik, az Eladó jogosult előlegszámlát kiállítani, és a Vevő köteles előleget fizetni. Az előlegre vonatkozó fizetési határidőt az előleget tartalmazó a Keretszerződés, Árlista, Árajánlat vagy Egyedi Szerződés tartalmazza.

 

3)      Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

4)      Az Eladó a teljes vételárról a szállítólevél visszaküldését és kézhezvételét követő 5 napon belül számlát állít ki és küld meg a Vevő részére.

 

5)      Vevő köteles a részére kiállított számlát a kiállítástól számított 15 napon belül teljes egészében kiegyenlíteni. A számla azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg megérkezik az Eladó a számlában megjelölt bankszámlaszámára.

 

6)      A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. Kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az Eladó a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

 

7)      A Vevő az Eladó számlájával szemben beszámítással nem élhet.

 

8)      Az Eladó jogosult a Vevővel szembeni bármely követelését harmadik személyre engedményezni.

 

9)      A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó követeléseinek kezelését az Atradius Collections B.V. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52; Cégjegyzékszám: 01-17-000480; Adószám: 22522584-2-43) mint követeléskezelő végzi és akként az Eladó képviselőjének tekintendő. A Vevő tudomásul veszi, hogy a követelések érvényesítése során a fenti követeléskezelőtől érkező mindennemű nyilatkozatot és jogcselekményt az Eladó által tett nyilatkozatnak minősül, a Vevő azokat az Eladó nevében és képviseletében tett érvényesnek és hatályos nyilatkozatnak fogadja el, úgy mintha az közvetlenül az Eladótól származna. A Vevő vállalja, hogy a követeléskezelő díját megfizeti.

 

B.      Fizetési késedelem

 

1)      Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani, és a Vevőt póthatáridő tűzésével a teljesítésre felszólítani. A póthatáridő tűzése ez esetben nem mentesíti a Vevőt a késedelem következményei – így különösen a késedelmi kamat megfizetésének kötelezettsége – alól.

 

2)      Amennyiben a Vevő díjfizetési kötelezettségével a Szállító írásbeli felszólításában adott fizetési póthatáridő leteltét követő 15 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult további egyedi Megrendelések teljesítését megtagadni, a Szerződést és annak valamennyi kapcsolódó egyedi Megrendelését azonnali hatállyal felmondani.

 

3)      Az Eladó azonnali hatályú felmondása esetén jogosult

a)       az átadott Terméket a Vevő költségén visszaszállítani vagy amennyiben ez nem lehetséges, a teljes vételárat követelni a Vevőtől,

b)      követelni a Vevőtől a Termék használata díjának megfelelő összeget, azzal, hogy ezt az összeget jogosult az Eladó a részére megfizetett vételárból visszatartani,

c)       követelni a Vevőtől a felmondás közléséig felmerült késedelmi kamat összegét azzal, hogy ezt az összeget jogosult az Eladó a részére megfizetett vételárból visszatartani,

d)      követelni a Vevőtől a követelésbehajtásával kapcsolatosan felmerült minden költséget.

 

4)      Továbbá a Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult

a)       minden további Megrendelés vagy Egyedi Szerződés esetén készpénzfizetést vagy előre átutalást követelni,

b)      minden folyamatban lévő Egyedi Szerződés teljesítését készpénzfizetéshez vagy előre átutaláshoz kötni, illetve

c)       minden fennálló követelését – azok eredeti határidejétől függetlenül – azonnal esedékessé tenni, illetve

d)      bármely nyitott Megrendeléstől és bármely Egyedi Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

 

 

VII.           Adatkezelés és titoktartás

 

A.      Személyes adatok kezelése

 

1)      Az Eladó, amint adatkezelő a Vevő, illetve a Vevő képviselői és kapcsolattartói személyes adatait az Eladó Weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

2)      A Vevő jogosult kapcsolattartói, illetve képviselői személyét, illetve elérhetőségét bármikor megváltoztatni. E változást a Vevő köteles haladéktalanul közölni az Eladóval, ellenkező esetben:

a)       a Vevő köteles megtéríteni minden az Eladót a késedelem miatt ért kárt, ideértve különösen az adatkezeléssel kapcsolatos hatósági bírságokat és az érintett igényérvényesítéseit,

b)      az Eladó a Vevő utolsó ismert elérhetőségére küldött nyilatkozatait az általános szabályok szerint közöltnek kell tekinteni, a Vevő nem hivatkozhat az elérhetőség megváltozására.

 

B.      Titoktartás

 

1)      Az Eladó a Vevő Üzleti Adatait a kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli, melyre vonatkozóan a Vevő a felhatalmazását megadja. Az Eladó az Egyedi Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a Vevőről tudomására jutott bizalmas adatokat rendeltetésszerűen, a Vevő érdekeit szem előtt tartva kezeli.

 

2)      A Vevő kifejezetten felhatalmazza az Eladót, hogy az számára a kereskedelmi kapcsolat elősegítése céljából elektronikus vagy egyéb formában információt küldjön, ideértve az e-mailes formát is.

 

3)      Az Eladó jogosult a Vevővel szembeni követeléseinek engedményezése során a Vevőre és az adott ügyletekre vonatkozó Üzleti Adatok harmadik személy (engedményes) számára történő átadására.

 

4)      A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult a behajtás érdekében a Vevő személyes és Üzleti Adatait, illetve az adott ügyletekre vonatkozó Üzleti Adatokat harmadik személy – különösen jogi képviselő, illetékes hatóság, bíróság – számára átadni.

 

5)      A Vevő a kereskedelmi kapcsolattal összefüggésben az Eladóról, a Gyártóról, a Termékről, üzleti stratégiáról, üzletpolitikáról, árképzésről szerzett minden olyan információt köteles üzleti titokként kezelni, amely nem köztudomású vagy bárki számára elérhető ingyenes adatbázisból nem megtudható. Üzleti titkot harmadik személy tudomására hozni kizárólag a titok jogosultjának előzetes írásos felhatalmazásával lehetséges. A Vevő titokvédelmi kötelezettsége kiterjed munkatársaira (beleértve a munkavállalókat és minden egyéb, a Vevővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt), illetve az egyedi szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozóira is. A munkatársak vagy alvállalkozók magatartásáért a Vevő, mint sajátjáért felel.

 

6)      Nem köti a titokvédelmi kötelezettség a Vevőt akkor, ha követelésének bíróság vagy más hatóság előtt történő érvényesítése érdekében használja fel az üzleti titoknak minősülő adatot, feltéve, hogy az igény érvényesítése érdekében az adott bírósághoz vagy hatósághoz fordulás elengedhetetlen és a felhasznált üzleti titok az adott ügy bíróság vagy hatóság által eldöntéséhez szükséges. A Vevő ez esetben is köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az adathoz az ügyben eljáró bíróság vagy más hatóság tagjain kívül harmadik személy ne férhessen hozzá.

 

 

VIII.         Vis maior

 

1)      A Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik Félnek, és nem esik késedelembe, illetve nem követ el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését egy, a Felek érdekkörén kívüli előreláthatatlan és elháríthatatlan esemény akadályozza. Vis maior esemény bekövetkezésekor az érintett Fél azonnal értesíti a másik Felet és amennyiben ésszerűen lehetséges, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.

 

2)      Ha a vis maior esemény következtében a Vevő nem tudja a szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt Eladó teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a partnerhez küldött írásbeli értesítéssel. Eladó ebben az esetben is jogosult azonban a vis maior bekövetkezéséig az Egyedi Szerződés teljesítésével arányos díjra.

 

3)      Jelen szerződéses jogviszonyban vis maiornak tekintendő bármely olyan esemény, amely az adott fél által nem befolyásolható és a fél nem képes a szerződés megfelelő teljesítését gátló eseményt előidézni vagy elhárítani.

 

4)      Vis maiornak tekintendők különösen a természeti katasztrófák, háború; terrorista akciók; blokád; forradalom; lázadás; karantén; államosítás, országos sztrájk; állami, illetve jogalkotásra feljogosított szervek - jelen szerződés hatályba lépését követően - bármely a jelen szerződés teljesítését gátló intézkedése vagy intézkedések elmulasztása.

 

 

IX.              Fogyasztó Webáruházban leadott Megrendelésére vonatkozó különleges feltételek

 

1)      Jelen, IX. Fejezetben meghatározott rendelkezések kizárólag arra az esetre vonatkoznak, ha Fogyasztó az Eladó Webáruházán keresztül köt Egyedi Szerződést vagy ad le Megrendelést.

 

2)      A Fogyasztó a megrendelés leadásával kifejezetten beleegyezik, hogy részére az Eladó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást papíron való közlés helyett más adathordozón – e-mailen keresztül – közölje, valamint az Egyedi Szerződés megkötését is ilyen módon igazolja vissza.

 

3)      A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól az Eladó a Fogyasztót a Webáruházban szereplő termékleírásokkal tájékoztatja.

 

4)      A Rendelet 11. § (1) bekezdés b)-d) és h) pontjai által meghatározott adatok megegyeznek az ÁSZF-ben fent meghatározott adatokkal (vállalkozás neve és címe, teljesítésre vonatkozó feltételek); a h) ponttal kapcsolatban az Eladó tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a panaszkezelés módja az alábbi:

A Fogyasztó az info@rubioshop.hu címre küldött e-maillel jelezheti az Eladóval kapcsolatos panaszait. Az Eladó a beérkezett panaszokat 5 munkanapon belül kivizsgálja, és tájékoztatja a Fogyasztót a kivizsgálás eredményéről.

 

5)      A Termék ellenértéke az egyes Termékekhez rendelten a Webáruházban szerepel. A Webáruházon keresztül történő Megrendelés leadása előtt a Fogyasztó kosarában feltüntetésre kerül a teljes, Fogyasztó által fizetendő összeg, illetve annak számítási módja (Termék ellenértéke, szállítási díj, adók és járulékok).

 

6)      Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Webáruházon keresztül kötött Egyedi Szerződés nem határozatlan időre jön létre, a teljesítéssel hatályát veszti, illetve, hogy a kommunikációt lehetővé tévő eszköz használati díjáért az Eladó emelt díjat nem alkalmaz.

 

7)      A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat a Rendelet 2. sz. mellékletében található mintairat kitöltött formában való, vagy más erre irányuló, egyértelmű nyilatkozat közlésével. A Fogyasztó elállása esetén a Termék visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek visszafizetését vagy a Termék postai küldeményként visszaküldhető. A Fogyasztó ugyanakkor elállása esetén is köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit, ha elállását azt követően közölte, hogy az Eladó a szolgáltatását teljesítési határidő előtt kezdje meg.

 

8)      A Fogyasztó nem jogosult elállni az Egyedi Szerződéstől a Rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

 

9)      A Fogyasztót az őt megillető kellékszavatosságról, termékszavatosságról, illetve jótállásról az Eladó az ÁSZF 2. sz. melléklet szerinti tartalommal tájékoztatja.

 

10)  Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

11)  A Fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb tartama a megrendelt Termékekről kiállított számla kézhezvételétől számított 15 nap, a teljes vételár megfizetése esetén.

 

12)  A Fogyasztó az ÁSZF I-VIII. Fejezeteiben meghatározottakon kívül egyéb biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem kötelezhető.

 

13)   Amennyiben a Vevő fogyasztó, a szerződéssel kapcsolatos viták során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez. A békéltető testület megkísérli egyezség létrehozását a Felek között. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi honlapon: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

 

A fogyasztónak minősülő Vevő fordulhat továbbá az Eladó székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testülethez:

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A fogyasztó továbbá panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján elsőfokon a járási hivatal, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságokról részletes információ az található itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag; valamint az egyes járási hivatalok az alábbi honlapon kereshetőek: https://jarasinfo.gov.hu/.

 

14)   Az adatkezelésről, beleértve az érintettek jogait és jogorvoslati lehetőségeit, részletes tájékoztatást ad az Eladó az Adatvédelmi Tájékoztatójában. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, illetve a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről szintén az Adatvédelmi Tájékoztatóban ad tájékoztatást az Eladó.

 

X.                 Záró rendelkezések

 

1)      Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket székhelyén munkaidőben betekintésre elérhetővé teszi, továbbá elhelyezi azt Weboldalán.

 

2)      Eladó bejegyzett céggel rendelkező gazdasági társaság. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellene olyan per, csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, vagy olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná vagy gátolná jelen szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében, valamint e körülményektől függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek.

 

3)      A Vevő bejegyzett céggel rendelkező gazdasági társaság. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellene olyan per, csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, vagy olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében, valamint e körülményektől függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek.

 

4)      A Vevő szavatol azért, hogy független cégként dolgozik és jelen szerződés szerinti kötelezettségeit független vállalkozóként hajtja végre. A Vevő az Eladónak nem képviselője, nem ügynöke, hanem attól független vállalkozás – ettől letérő látszatot a Vevő nem kelthet.

 

5)      A természetes személy Vevőre a X.3)-4) pontban foglalt vállalások értelemszerűen alkalmazandóak.

 

6)      Eladó a jelen ÁSZF tartalmát bármikor módosíthatja. A módosítás az Eladó Weboldalán történő közzététellel lép hatályba. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó Weboldalán való közzététellel az ÁSZF módosítása vele közöltnek minősül. Az Eladó a vele folyamatos jogviszonyban álló Fogyasztókat külön is tájékoztatja az ÁSZF módosításáról. A módosítást követően leadott Megrendelésekre már a módosított ÁSZF az irányadó.

 

7)      Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak vagy bírói úton ki nem kényszeríthetőnek bizonyul ez a többi rendelkezés, illetve az egész ÁSZF érvényét és hatályát nem érinti. Az érvénytelen, hatálytalan vagy bírói úton ki nem kényszeríthető rendelkezés helyébe az irányadó jog vonatkozó rendelkezése lép.

 

8)      Irányadó jog a magyar jog. Az egyedi megállapodásban, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok előírásai az irányadók.

 

9)      A szerződő felek a jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitáikra kikötik – hatáskörtől függően – Eladó mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 

10)   Az ÁSZF hivatalos nyelve a magyar, idegen nyelvre fordítása kizárólag érthetőségének növelését szolgálja. A magyar és az idegen nyelvű szövegváltozatok közötti értelmezési különbség esetén a magyar szöveg az irányadó, amelynek mindenkor hatályos szövege az Eladó weboldalán megtalálható.

 

11)   Az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy értesítés - ideértve a Vevő általi Megrendelések leadását is - kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik Féllel érvényesen közölni csak személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), postai kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény formájában, visszaigazolt telefaxban vagy e-mailben lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, a tértivevényen, telefax visszaigazoláson megjelölt időpont. E-mail esetén az az időpont, amikor az üzenet tartalma a címzett számára megismerhetővé vált. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, a kézbesítés megkísérlésének napján, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert e szerződésben megjelölt lakcímére (székhelyére) címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át” és az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, vagy „elköltözött”, ill. „ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy a lakcímén (székhely) megváltozását a Fél valamennyi másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.

 

 


 

1. sz. melléklet

 

MEGRENDELÉSMINTA

 

 

Vevő neve:

Szöveg beírásához kattintson ide.

Vevő azonosító adatai:

Szöveg beírásához kattintson ide.

 

 

Termék(ek) megnevezése:

Szöveg beírásához kattintson ide.

 

 

Szállítási cím:

Szöveg beírásához kattintson ide.

 

 

A teljes vételár összege:

Szöveg beírásához kattintson ide.

A teljes vételár pénzneme:

Szöveg beírásához kattintson ide.

 

 

Szállítási határidő:

A Megrendelés visszaigazolásától számított 3 nap.

 

 

Egyéb megjegyzések:

Szöveg beírásához kattintson ide.

 

A Vevő nyilatkozik, hogy az Eladó ÁSZF-ét megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

Kelt: Szöveg beírásához kattintson ide., Dátum megadásához kattintson ide.

 

 

 

 

 

…………………………………….

Vevő aláírása

 


 

2. sz. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves, elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év lenne, azonban az Eladó használt dolgot nem árul.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Adatkezelési tájékoztató
Budapest Környéki

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1.       Ki az adatkezelő?

AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-158513; adószám: 24084134-2-13; nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Postai cím:  2310 Szigetszentmiklós, Vénusz utca 14.

E-mail:        a.szabo@afd-universal.com

Telefon:      +36205162633

Képviseli:   Szabó Alexander ügyvezető

 

2.       Mi az adatkezelés célja?

I. Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése (a továbbiakban: I. vagy I. adatkezelés): az érintettel való szerződés megkötése és teljesítése, beleértve az Adatkezelő Webáruházában kötött szerződéseket is.

II. Kapcsolattartó adatainak kezelése (a továbbiakban: II. vagy II. adatkezelés): az érintett munkáltatójával, mint (potenciális) üzleti partnerrel való szerződés megkötése és teljesítése

III. Üzleti kör bővítése (a továbbiakban: III. vagy III. adatkezelés): szerződéskötés új üzleti partnerekkel, az Adatkezelő üzleti körének bővítése

IV. Igényérvényesítés (a továbbiakban: IV. vagy IV. adatkezelés): az érintettel szembeni követelés érvényesítése

 

3.       Mi az adatkezelés jogalapja?

I.: A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan szerződés megkötése, illetve teljesítése, ahol az érintett az egyik fél.

II.: A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő és üzleti partnerének jogos érdeke, ahol ez az érdek a jogviszonyuk során a kommunikáció biztosítása

III.: A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke, hogy új üzleti partnerekkel kössön szerződést, ezzel növelve forgalmát

IV.: A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az érintett önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az érintettel szembeni igényét érvényesítse.

 

Az érdekmérlegelési teszteket jelen tájékoztató mellékletei tartalmazzák.

 

4.       Kötelező-e az adatkezelés jogszabály vagy szerződés alapján?

I.: Nem kötelező, de szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.

II.: Nem kötelező, de az Adatkezelő és üzleti partnere közötti szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.

III.: Nem kötelező.

IV.: Nem kötelező eljárás megindítása.

 

5.       Kik az érintettek?

I.: Az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő természetes személyek

II.: Az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő személyek kapcsolattartói

III.: A potenciális üzleti partnerek kapcsolattartói, különösen, akiknek adatait a Bisnode Magyarország Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. cjsz: 01-09-917390 adószám: 14735808-2-43, a továbbiakban: Bisnode) adja át az Adatkezelőnek

IV.: Az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő természetes személyek, akik a szerződést nem teljesítették

 

6.       Milyen személyes adatokat kezel az adatkezelő?

I.: Érintett neve, lakcíme, megrendelés ténye és időpontja, megrendelés száma, megrendelt termék neve és mennyisége, teljesítés helye és határideje, vételár, szállítási díj és ezek teljesítése, ÁSZF elfogadása, egyéb megjegyzése

II.: Érintett neve e-mail címe telefonszáma és kapcsolattartó minősége, munkáltató neve, és a megrendelés adatai (I. adatkezelésben megjelölt adatok)

III.: Érintett neve, e-mail címe, kapcsolattartói minősége, munkáltató neve

IV.: Érintett neve, lakcíme, követelés ténye összege és jogalapja (az érintettel kötött szerződés ténye és az I. adatkezelésben megjelölt tartalma)

 

7.       Mennyi ideig kezeli az adatkezelő a személyes adatokat?

I. és IV.: A szerződés teljesítésétől az elévülési ideig (főszabály szerint 5 év); a bizonylaton, számlán rögzített adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – 8 évig.

 

II.: a kapcsolattartó személye változásának bejelentéséig, de legfeljebb a szerződés megszűnéséig.

 

III.: az adatok megszerzésétől számított legfeljebb 1 évig

 

8.       Milyen módon kezeli az adatkezelő a személyes adatokat?

Minden esetben (I., II., III. és IV.): elektronikusan és papír alapon, manuálisan.

 

9.       Honnan származnak a személyes adatok?

I.: Közvetlenül az érintettől.

II.: Az érintett munkáltatójától (az Adatkezelő üzleti partnerétől).

III.: A nyilvánosan elérhető cégkivonatból vagy a Bisnode-tól.

IV.: Az I. adatkezelés során megismert adatokon kívül újabb adatot nem kér az érintettől az Adatkezelő.

 

10.   Kivel közli az adatkezelő a személyes adatokat? Kik az adattovábbítás címzettjei?

I.: az Adatkezelő a teljesítési helyet, szállítási határidőt, és egyéb a szállítás elvégzéséhez szükséges adatokat közli a szállítást végző közreműködővel:

 

Az adattovábbítás címzettje

Címzett minősége

A címzett elérhetősége

A címzett feladata

GLS Futárszolgálat

 

 

 

Sprinter Futárszolgálat

adatfeldolgozó

 

 

 

adatfeldolgozó

 

Győr, Koroncói út, 9019

https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

1097 Budapest, Táblás utca 39.

www.sprinter.hu

Közreműködés a szerződés teljesítésében, termék leszállítása

 

Közreműködés a szerződés teljesítésében, termék leszállítása

 

 

Több közreműködő közül az érintett választhat, hogy melyik címzett végezze a szállítást, azzal, hogy az Adatkezelő gazdasági vagy egyéb okokból az érintett e lehetőségét korlátozhatja vagy kizárhatja.

 

 

II. és III.: a kapcsolattartó adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére.

 

 

IV.: Igényérvényesítés során:

 

Az adattovábbítás címzettje

Címzett minősége

A címzett elérhetősége

A címzett feladata

Havasi Ügyvédi Iroda

 

adatfeldolgozó

9022 Győr,

Kiss János u. 7/A.

0036 96 526-905

www.havasiadvocat.com

 

Az Adatkezelő jogi képviselője; jogi tanácsadás és képviselet, illetve teljesítésre felszólítás, közvetítés

Illetékes hatóság, illetve bíróság

adatkezelő

A hatóság, illetve bíróság hivatalos irataiban megjelölt elérhetőségek

Az Adatkezelő igényének elbírálása, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott feladatok

 

 

11.   Milyen intézkedésekkel biztosítja az adatkezelő a személyes adatok biztonságát?

Minden esetben (I., II., III. és IV.): A CRM rendszer mellyel az adatainkat kezeljük és tároljuk felhőben tárolja az adatokat, így a véletlen adatvesztés nem fordulhat elő akkor sem, ha az adatkezelő eszköze sérül. Nem tárolunk adatokat papíron. Az informatikai eszközök megfelelő szintű jelszóval védettek. Vírusirtót alkalmazunk.

 

12.   Köteles-e az érintett megadni a személyes adatait?

I. és IV.: nem; kivéve, ha a IV. adatkezelés során az eljáró hatóság vagy bíróság az érintettet további adatközlésre kötelezte.

II. és III.: az adatokat az érintett munkáltatója, az Adatkezelő üzleti partnere adja meg, illetve az adatok nyilvános forrásból (cégkivonat) vagy a Bisnode-tól származnak, így ezen adatkezelésekre nem vonatkoztatható a kérdés.

 

13.   Az adatszolgáltatás előfeltétele-e szerződés megkötésének?

I.: Igen, kivéve az egyéb megjegyzéseket.

II.: Igen, az adatkezelés szükséges az Adatkezelő és az érintett munkáltatója, az Adatkezelő üzleti partnere közötti szerződés létrehozásához.

III.: Az adatkezelés célja szerződés megkötése, illetve a kapcsolat felvétele nélkül nem lehetséges szerződés megkötése sem.

IV.: Az Adatkezelő felé az adatszolgáltatás az I. adatkezelés során történik.

 

14.   Mik az adatszolgáltatás elmaradásának következményei?

I.: Az érintett nem ad le érvényes rendelést, így nem jön létre szerződés közte és az Adatkezelő között.

Hiányos adatszolgáltatás (különösen: egyéb megjegyzések hiánya) esetén az Adatkezelő az érintettel kötött szerződést a rendelkezésére álló információk alapján teljesíti.

 

II. és III.: Az érintettre nézve nincs közvetlen következmény; az érintett munkáltatója nem lesz képes szerződést kötni az Adatkezelővel. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy ezen adatkezelések esetén az adatokat nem az érintett szolgáltatja, a kérdés csak korlátozottan vonatkoztatható ezen esetekre.

 

IV.: Az Adatkezelő nem alkalmaz következményt, de az eljáró hatóság vagy bíróság az adott eljárásban szankcióval (különösen ideértve pl. rendbírság) sújthatja az érintettet, ha az eljáró hatóság vagy bíróság felszólítására nem közölte adatait.

 

15.   Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelés során?

Minden esetben (I., II., III. és IV.): az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

16.   Milyen jogai vannak az érintettnek?

Az érintett a GDPR 15-21. és 77-79. Cikkeiben meghatározottak szerint jogosult

a)    az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein

b)    személyes adatai helyesbítését kérni,

c)    személyes adatai törlését kérni,

d)    az adatkezelés ellen tiltakozni,

e)    az adatkezelés korlátozását kérni,

f)     adatait tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban (pl. pdf, word) megkapni, és

g)    jogainak sérelme esetén panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

 

Az Adatkezelő az érintett jogait a jogszabályokban – különösen GDPR – foglaltak szerint biztosítja, azaz az adatkezelési tevékenységtől függően lehetséges, hogy egyes jogok nem, vagy csak korlátozottan illetik meg az érintettet.

 

Az érintett jogairól, illetve azok gyakorlásáról részletes tájékoztatást az Adatkezelő „Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról” című dokumentuma.

 

17.   Hova fordulhat az érintett jogai megsértése esetén? 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Online ügyindítás: www.naih.hu

 

 

 

 

Az illetékességgel bíró Törvényszékhez

az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszék, vagy

 

az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy

 

az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék

 

18.   Mellékletek

1. sz. melléklet: Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról

2. sz. melléklet: Érdekmérlegelés: kapcsolattartók

3. sz. melléklet: Érdekmérlegelés: üzleti kör bővítése

4. sz. melléklet: Érdekmérlegelés: igényérvényesítés


 

 

1. sz. melléklet

 

Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról

 

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat a GDPR III. Fejezete, valamint az Info tv. II/A. fejezete tartalmazza. Az Info tv. 15. § (1) bekezdés b) pont alapján az Adatkezelő az érintett jogosultságainak érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt (25) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

 

1.      Érintett hozzáférési joga (GDPR 15. Cikk)

 

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve adatkezelés esetén annak részleteiről.

 

Az Érintett kérelmét az alábbi címeken terjesztheti elő:

 

Postai cím:       2310 Szigetszentmiklós, Vénusz utca 14.

E-mail:            a.szabo@afd-universal.com

Telefon:          +36205162633

 

Tájékoztatjuk, az érintetteket, hogy az adatok biztonságának érdekében telefonon csak az érintett jogaival kapcsolatos általános tájékoztatást áll módunkban adni.

 

A postai levélben, vagy e-mailben küldött kérelemre az Adatkezelő akkor ad teljes körű tájékoztatást, ha az érintett kétséget kizáróan beazonosítható. A beazonosíthatóság hiányát az Adatkezelő jelzi a megkereső számára, és emellett az adatkezelésről általános tájékoztatást ad.

 

Az érintett kérelmében jogosult azt a postai vagy elektronikus címet megjelölni, ahova kérelemre adott tájékoztatás megküldését kívánja. Cím megjelölésének hiányában az Adatkezelő a tájékoztatást a feladó címére küldi meg.

 

 

2.     Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk)

 

Az érintett bármikor jogosult kérni, hogy az Adatkezelő helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 

3.     Törlés és elfeledtetés joga (GDPR 17. Cikk)

 

Az érintett jogosult bármikor személyes adatainak indokolatlan késedelem nélkül való törlését kérni, az alábbi esetek bármelyikében:

a)       az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)      ha az érintett a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, és az érintett a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozott;

d)      ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezeli;

e)       ha az érintett személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az érintett fent felsorolt esetekben való, törlés iránti kérelme esetén az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni. Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozta, az Adatkezelő megtesz minden tőle észszerűen elvárható lépést, technikai intézkedéseket is beleértve, hogy tájékoztassa az Ön adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön a törléshez való jogával élt.

 

 

4.     Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. Cikk)

 

4.1.1.        A korlátozás esetei

 

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

a)       ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi, vagy

b)      ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlést nem kívánja, vagy

c)       ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott céljából, de az érintett igényli azokat, vagy

d)      az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő megállapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról külön tájékoztatja.

 

4.1.2.        Az adatkezelés korlátozásának jelentése

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat továbbra is tárolja, de bármely más adatkezelési műveletet kizárólag akkor végezhet, ha

a)       az érintett ahhoz hozzájárult, vagy

b)      az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy

c)       az adatkezelés más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy

d)      az adatkezelés az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

 

 

5.     Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. Cikk)

 

5.1.    Tiltakozás az adatkezelés ellen saját helyzettel kapcsolatos okokból

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva. Ez esetben az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.2.    Tiltakozás a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett bármikor jogosult személyes adatainak e célból való kezelése ellen tiltakozni.

 

Az érintett személyes adatainak kezelése ellen való tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban nem kezeli az érintett személyes adatait a tiltakozásban megjelölt célból.

 

 

6.     Adathordozhatóság joga (GDPR 20. Cikk)

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja, vagy a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett bármikor kérheti, hogy az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó adatokat tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban (pl. pdf, word) megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az érintett kérheti – amennyiben ez technikailag lehetséges – az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem járhat a GDPR 17. Cikk (a törléshez való jog) sérelmével, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

7.     Panasztétel joga és bírósághoz fordulás joga

 

7.1.1.        Hatósági eljárás megindításának joga

 

Az érintett jogosult jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A NAIH vizsgálata ingyenes, költségeit a NAIH előlegezi és viseli. A NAIH eljárására vonatkozó szabályok az Info tv. VI. fejezetében találhatóak.

 

A NAIH adatai:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Online ügyindítás: www.naih.hu

 

7.1.2.        Bírósági eljárás (per) megindításának joga

 

Az érintett jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye esetén jogosult bírósághoz is fordulni.

A perre vagylagos illetékességgel rendelkező bíróságok – azaz alábbiak közül bármelyik bíróság előtt megindítható az eljárás:

a)       az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszék

b)      az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék

c)       az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.

A Bíróságok illetékességéről további információ a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon érhető el.


 

 

2. sz. melléklet

 

Érdekmérlegelési teszt az kapcsolattartó adatainak kezelésére vonatkozóan

 

 

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő:

AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Szerződés megkötése és teljesítése.

Az érintettek köre:

Az Adatkezelő üzleti partnere által kapcsolattartóként megjelölt személyek.

A kezelt adatok köre:

Érintett neve e-mail címe telefonszáma és kapcsolattartó minősége, munkáltató neve, és a megrendelés adatai (megrendelés ténye és időpontja, megrendelés száma, megrendelt termék neve és mennyisége, teljesítés helye és határideje, vételár, szállítási díj és ezek teljesítése, ÁSZF elfogadása, egyéb megjegyzések).

Az adatkezelés időtartama:

Amíg az üzleti partner be nem jelenti a kapcsolattartó személyének megváltozását, de legkésőbb kapcsolattartással érintett szerződés megszűnéséig.

Az adatkezelés további részleteiről az érintett az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában találhat információkat!

A jogos érdek meghatározása

Az Adatkezelő vagy harmadik személy érdekének meghatározása:

Az Adatkezelő és üzleti partnere érdeke, hogy szerződést hozzanak létre, és a közöttük létrejött szerződés során, annak teljesítése érdekében egymással kapcsolatot tartsanak fenn.

Az érdekelt(ek) személye:

Az Adatkezelő és az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt üzleti partnere (a továbbiakban együttesen: Érdekeltek).

Az érdek jogszerűségének igazolása:

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:62. § alapján az Érdekelteket, mint szerződő feleket együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, mind a szerződéskötési tárgyalások, mind a szerződés teljesítése, mind a szerződés megszűnése során.

Az érdek konkrét jellege:

Az Adatkezelő és üzleti partnere konkrétan meghatározott célból kívánnak szerződést kötni, illetve szerződésükben pontosan meghatározzák a szerződés tárgyát. Ennek megfelelően az Érdekeltek érdeke konkrét, mivel az adatkezelés minden esetben konkrét, megkötni tervezett vagy megkötött szerződéshez kötődik.

Az érdek valódisága:

Az Érdekeltek érdeke valódi, jogszabály (Ptk.) által is elismert, a szerződéskötési tárgyalások, illetve a szerződés szövege által pontosan rögzített érdek.

Az érdek aktualitása:

Az érdek aktuális, mivel az adatkezelés az Érdekeltek között kötni tervezett, illetve megkötött szerződésből kifolyólag folyamatosan fennáll.

A jogos érdek szükségessége

Az adatkezelés szükségessége:

Az Adatkezelő üzleti partnere, mint jogi személy nem képes közvetlenül jognyilatkozatokat tenni, így kénytelen az általa megkötni tervezett szerződések megkötése, illetve az általa megkötött szerződések teljesítése érdekében természetes személy munkavállalóit igénybe venni, hogy nyilatkozatait megtegye, illetve üzleti partnere nyilatkozatait átvegye.

Kapcsolattartók adatainak kezelése hiányában az Adatkezelő sem lenne képes az üzleti partnerrel kommunikálni, ami minden szerződéses vagy más viszony létrehozását vagy fenntartását ellehetetlenítené.

Elérhetőek-e alternatív megoldások?

Alternatív megoldás nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az üzleti partner jogi személy, így elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő felé természetes személy kapcsolattartókon keresztül tegye meg nyilatkozatait.

A jogos érdek arányossága

A jogos érdek természete és jellege:

Az Érdekeltek jogos érdeke tehát a jog (Ptk.) által is védett érdek, továbbá a társadalomban is széles körben elfogadott, hogy a jogi személyeket természetes személy képviselőik képviseljek jogviszonyaik során. Az adatkezeléshez kényszerítő jelleg fűződik (mivel kapcsolattartó hiányában a jogos személy nem képes nyilatkozatot tenni, illetve elfogadni), illetve a jogos érdek gazdaságilag kiemelten fontos, mivel az adatközlés teszi lehetővé, hogy az Adatkezelő és üzleti partnere egymással szerződést kössön, illetve azt teljesítse.

Az érintett jogai és érdekei:

Az adatkezelés érinti az érintettek információs önrendelkezéshez és Ptk. által védett személyiségi jogait (különösen magántitokhoz, személyes adatok védelméhez való jog). E jogok azonban a szükséges és arányos mértékben korlátozhatóak.

Az érintettek megkérdezése az adatkezelésről nem történt meg, mivel az érintettek pontosabb meghatározása az Adatkezelő részére nem lehetséges.

Az adatkezelés hatásai az érintettre:

Az adatkezelés az érintettre nézve közvetlenül sem kedvező, sem kedvezőtlen hatással nem jár. Az Adatkezelő kiemeli azonban, hogy az érintett felett az üzleti partnere rendelkezik munkáltatói jogosultságokkal, így az üzleti partner által alkalmazott munkajogi vagy más jogkövetkezményekre – akár jelen adatkezeléssel kapcsolatban, akár azon kívül – az Adatkezelőnek semmiféle rálátása vagy ráhatása nincs.

Az Adatkezelő és érintett helyzete és kapcsolata:

Az érintett az Adatkezelő üzleti partnerének munkavállalója.

Az Adatkezelő gazdasági társaság.

Az Adatkezelő és az érintett között közvetetten hierarchikus viszony áll fenn, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő és az érintett munkáltatója egymással jogviszonyban áll, így az Adatkezelő gazdaságilag erőfölényes helyzetben van.

Garanciák az érintett jogainak védelmében:

Az adatbiztonságot hozzáférési jogosultsággal és megfelelő erősségű jelszóval (legalább 6 karakter, melyben szerepelnek kisbetűk, nagybetűk és számok is) garantáljuk. Adatokat csak elektronikusan kezelünk és tárolunk. Megfelelő vírusirtóval (Bitdefender) is gondoskodunk az adatok védelméről.

Jogorvoslati lehetőségként az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) valamint az illetékességgel bíró Törvényszékhez fordulhat (e lehetőségekről az Adatkezelési Tájékoztató, illetve annak 1. sz. melléklete ad részletes információt).

Az Adatkezelő szerződései (illetve a szerződést megelőző tárgyalások) során biztosítja üzleti partnereinek a jogot, hogy kapcsolattartói személyét bármikor szabadon megváltoztassa, így az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelésre csak a szükséges ideig kerüljön sor.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A jogos érdek fennállása:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezeléshez az Érdekelteknek jogos érdeke fűződik.

 

Az Adatkezelő ennek megítélése során figyelembe vette különösen azt, hogy az adatkezeléshez valódi, konkrét, jog által is védett érdek fűződik.

Az adatkezelés szükségessége:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés szükséges.

E kérdésben az Adatkezelő mérlegelte, hogy az Érdekeltek közötti kapcsolattartás szempontjából elengedhetetlenül fontos az adatkezelés, kapcsolattartás nélkül pedig az Érdekeltek nem lennének képesek egymás között szerződés létrehozására, ami végső soron ellehetetlenítené az Adatkezelő gazdasági működését.

Az adatkezelés arányossága:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés az érintett jogait arányos mértékben korlátozza.

Az Adatkezelő az adatkezelés megengedhetősége elleni érvként vette figyelembe, hogy az Adatkezelő és az érintett között – ugyan közvetetten, de – hierarchikus viszony áll fenn, és hogy az érintett előzetes megkérdezése az adatkezelésről nem történt meg. Azonban ezt ellensúlyozza, hogy az adatkezelés az érintettre nézve semmiféle hatással nem jár, illetve, az Adatkezelő közvetlenül az érintettel szemben semmiféle jogkövetkezményt nem alkalmaz az Érdekeltek közötti szerződéses kapcsolatra tekintettel.

Az Adatkezelő figyelembe vette, hogy az üzleti partnere által kifejezetten kapcsolattartásra kijelölt személy az érintett.

Az Adatkezelő továbbá az adatkezelés megengedhetősége melletti érvként vette figyelembe a jogos érdek kényszerítő jellegét, kiemelkedő fontosságát, illetve azt, hogy az Adatkezelő az érintett jogait megfelelő garanciákkal biztosítja, az érintett számára az adatkezelés ellen hatékony jogorvoslati lehetőségek léteznek, amelyeket az érintett ténylegesen igénybe tud venni, és amelyekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

Bár az Érdekeltek érdeke nem alapjog, annak fontossága mégis az adatkezelés megengedhetőségét igazolja.

 

A fenti érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy az érintett jogai és érdekei nem élveznek elsőbbséget a fent meghatározott jogos érdekkel szemben, továbbá az adatkezelés az érintett jogait csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza.

 

Fentieknek megfelelően az Adatkezelő a fent vizsgált adatkezelés

 

MEGENGEDHETŐSÉGÉT

 

állapította meg.

 

 


 

3. sz. melléklet

 

Érdekmérlegelési teszt az üzleti kör bővítésére vonatkozóan

 

 

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő:

AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Új üzleti partnerekkel szerződés kötése

Az érintettek köre:

A potenciális üzleti partnerek kapcsolattartói

A kezelt adatok köre:

Érintett neve, e-mail címe, kapcsolattartói minősége, munkáltató neve

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok megszerzésétől számított legfeljebb 1 évig.

Az adatkezelés további részleteiről az érintett az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában találhat információkat!

A jogos érdek meghatározása

Az Adatkezelő vagy harmadik személy érdekének meghatározása:

Az Adatkezelő érdeke, hogy üzleti körét bővítse, forgalmát növelje.

Az érdekelt(ek) személye:

Az Adatkezelő.

Az érdek jogszerűségének igazolása:

A 2011. évi CXII. törvény 3. § 6. pontja alapján a kezelt adatok közérdekből nyilvános adatok, tekintettel a 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés h) pontjára.

Az érdek konkrét jellege:

Az Adatkezelő érdeke konkrét, mivel az Adatkezelő pontosan meghatározta, hogy milyen célból kezeli a személyes adatokat, és ismert az is, hogy az Adatkezelő milyen szerződéseket kíván kötni az érintett munkáltatójával.

Az érdek valódisága:

Az Adatkezelő érdeke valódi, alapvető fontosságú gazdasági érdek.

Az érdek aktualitása:

Az érdek aktuális, mivel az Adatkezelő érdeke folyamatosan fennáll, a forgalmának növelése általános, állandó célja az Adatkezelőnek.

A jogos érdek szükségessége

Az adatkezelés szükségessége:

Új, potenciális üzleti partnerekkel kapcsolat felvétele szükséges, mivel ilyen módon képes az Adatkezelő ajánlatait megtenni a potenciális üzleti partner felé.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő potenciális üzleti partnere jogi személy, így ahhoz, hogy hogy az Adatkezelő kapcsolatot vehessen fel vele, szükséges a kapcsolattartó adatainak kezelése.

A személyes adatok kezelése esetleges jellegű annyiban, hogy a cégkivonatban megadott adatok – különösen e-mail cím – nem feltétlenül minősülnek személyes adatnak.

Elérhetőek-e alternatív megoldások?

Lehetséges lenne általános jellegű reklámokat közzétenni a nyilvánosság részére, azonban ez költségesebb, és előreláthatóan kevésbé hatékony megoldás lenne, mint a potenciális üzleti partnerek megkeresése.

A jogos érdek arányossága

A jogos érdek természete és jellege:

Az Adatkezelő érdeke társadalmilag széles körben elismert, gazdaságilag is alapvető fontosságú érdek. Az Adatkezelés hiányában az Adatkezelő forgalma jelentősen visszaesne, ami gazdaságilag súlyos veszteségeket okozna az Adatkezelőnek.

Az érintett jogai és érdekei:

Az adatkezelés érinti az érintettek információs önrendelkezéshez és Ptk. által védett személyiségi jogait (különösen magántitokhoz, személyes adatok védelméhez való jog). E jogok azonban a szükséges és arányos mértékben korlátozhatóak.

Az érintettek megkérdezése az adatkezelésről nem történt meg, mivel az érintettek előzetes, pontosabb meghatározása az Adatkezelő részére nem lehetséges.

Az adatkezelés hatásai az érintettre:

Az adatkezelés az érintettre nézve közvetlenül sem kedvező, sem kedvezőtlen hatással nem jár.

Az Adatkezelő és érintett helyzete és kapcsolata:

Az érintett az Adatkezelő potenciális üzleti partnerének kapcsolattartója.

Az Adatkezelő gazdasági társaság.

Az Adatkezelő és az érintett között közvetetten hierarchikus viszony áll fenn, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az érintett munkáltatójával jogviszonyt kíván létrehozni, így az Adatkezelő közvetetten gazdaságilag erőfölényes helyzetben van.

Garanciák az érintett jogainak védelmében:

Az adatbiztonságot hozzáférési jogosultsággal és megfelelő erősségű jelszóval (legalább 6 karakter, melyben szerepelnek kisbetűk, nagybetűk és számok is) garantáljuk. Adatokat csak elektronikusan kezelünk és tárolunk. Megfelelő vírusirtóval (Bitdefender) is gondoskodunk az adatok védelméről.

Jogorvoslati lehetőségként az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) valamint az illetékességgel bíró Törvényszékhez fordulhat (e lehetőségekről az Adatkezelési Tájékoztató, illetve annak 1. sz. melléklete ad részletes információt).

Az Adatkezelő szerződései (illetve a szerződést megelőző tárgyalások) során biztosítja üzleti partnereinek a jogot, hogy kapcsolattartói személyét bármikor szabadon megváltoztassa, így az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelésre csak a szükséges ideig kerüljön sor.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A jogos érdek fennállása:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezeléshez jogos érdeke fűződik.

Az Adatkezelő ennek megítélése során figyelembe vette különösen azt, hogy az adatkezeléshez valódi, konkrét, állandóan jelentkező érdek fűződik.

Az adatkezelés szükségessége:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés szükséges.

E kérdésben az Adatkezelő mérlegelte, hogy a potenciális üzleti partnerrel szerződés megkötése érdekében más módon kapcsolatot felvenni nem lehetséges. Az Adatkezelő mérlegelte, hogy ugyan alternatíva lehetne, ha csak általános reklámokat tenne közzé termékeiről, azonban tekintettel a jelentősen magasabb költségekre, és a hatékonyság hiányára az Adatkezelő ezt nem tartotta valós alternatívának.

Az adatkezelés arányossága:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés az érintett jogait arányos mértékben korlátozza.

Az Adatkezelő az adatkezelés megengedhetősége elleni érvként vette figyelembe, hogy az Adatkezelő az érintettel szemben gazdaságilag erőfölényes helyzetben van, és az érintettek előzetes megkérdezése az adatkezelésről nem lehetséges. Azonban ezt ellensúlyozza, hogy az adatkezelés az érintettre nézve semmiféle hatással nem jár.

Az Adatkezelő továbbá az adatkezelés megengedhetősége melletti érvként vette figyelembe a jogos érdek kiemelkedő, különösen gazdasági fontosságát, illetve azt, hogy az Adatkezelő az érintett jogait megfelelő garanciákkal biztosítja, az érintett számára az adatkezelés ellen hatékony jogorvoslati lehetőségek léteznek, amelyeket az érintett ténylegesen igénybe tud venni, és amelyekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

Az Adatkezelő mérlegelte, hogy közérdekből nyilvános adatokat kezel, továbbá azt, hogy tekintettel az adatkezelés céljára, a személyes adatok kezelése esetleges (amennyiben pl. a potenciális üzleti partner e-mail címe nem személyes adat, úgy értelemszerűen az esetleges érintett e-mail címét nem kezeli az Adatkezelő), pusztán járulékos jellegű.

Bár az Adatkezelő érdeke nem alapjog, annak fontossága mégis az adatkezelés megengedhetőségét igazolja.

 

A fenti érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy az érintett jogai és érdekei nem élveznek elsőbbséget a fent meghatározott jogos érdekkel szemben, továbbá az adatkezelés az érintett jogait csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza.

 

Fentieknek megfelelően az Adatkezelő a fent vizsgált adatkezelés

 

MEGENGEDHETŐSÉGÉT

 

állapította meg.

 

 


 

4. sz. melléklet

 

Érdekmérlegelési teszt igényérvényesítésre vonatkozóan

 

 

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő:

AFD Universal Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az érintettel szembeni követelés érvényesítése

Az érintettek köre:

Az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő természetes személyek, akik a szerződést nem teljesítették

A kezelt adatok köre:

Érintett neve, lakcíme, követelés ténye összege és jogalapja (megrendelés ténye és időpontja, megrendelés száma, megrendelt termék neve és mennyisége, teljesítés helye és határideje, vételár, szállítási díj és ezek teljesítése, ÁSZF elfogadása, egyéb megjegyzések)

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítésétől az elévülési ideig (főszabály szerint 5 év); a bizonylaton, számlán rögzített adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – 8 évig.

Az adatkezelés további részleteiről az érintett az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában találhat információkat!

A jogos érdek meghatározása

Az Adatkezelő vagy harmadik személy érdekének meghatározása:

Az Adatkezelő és az érintett között adásvételi szerződés jött létre, amely az érintettre nézve is tartalmazott kötelezettségeket, de ezeket az érintett nem, vagy nem a szerződésnek megfelelően teljesítette – azaz az érintett megszegte az Adatkezelővel kötött szerződést. Az Adatkezelő érdeke, hogy e szerződésszegésből eredő igényeit érvényesítse, amennyiben az érintett önként nem teljesíti ezen igényeket.

Az érdekelt(ek) személye:

Az Adatkezelő.

Az érdek jogszerűségének igazolása:

A Ptk. 6:58. § alapján az szerződés jogosultságot keletkeztet az abban rögzített szolgáltatás (különösen pl. ellenérték megfizetése) követelésére. Továbbá a Ptk. 6:142. § alapján, aki szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Továbbá, a Ptk. 6:146. § alapján a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak arra az esetre is, ha az érintett a szerződés teljesítése során okoz az Adatkezelő vagyonában kárt.

Az érdek konkrét jellege:

Az Adatkezelő érdeke konkrét, mivel közötte és az érintett között szerződés van, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő igénye e szerződéshez, illetve annak teljesítéséhez kapcsolódik.

Az érdek valódisága:

Az Adatkezelő érdeke a Ptk. által meghatározott, alapvető fontosságú érdek mind jogi, mind gazdasági szempontból.

Az érdek aktualitása:

A gyakorlatban rendszerint előfordul, hogy az Adatkezelővel szerződött személy nem, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon teljesíti az Adatkezelővel kötött szerződést, szerződésszegést követ el. Így az Adatkezelő érdeke minden ilyen esetben aktuálissá válik.

A jogos érdek szükségessége

Az adatkezelés szükségessége:

Az adatkezelés az Adatkezelő szerződésen alapuló követelése érvényesítése céljából történik. E cél eléréséhez az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges, mivel akár hatósági, akár bírósági eljárás megindítását és lefolytatását ellehetetleníteni az adattovábbítás elmaradása.

Jogi képviselőre ehhez hasonlóan szükség van, mivel az eljárások nagy részében jogi képviselő részvétele kötelező, de ahol nem, ott is alapvető érdeke az Adatkezelőnek, hogy igényét a megfelelő módon terjeszthesse az eljáró szerv elé. Továbbá a jogi képviselő szükséges, hogy a hatósági, illetve bírósági eljárást megelőzően, annak elkerülése érdekében az önkéntes teljesítésre az Adatkezelő jogilag helyes alapokkal felszólíthassa az érintettet, illetve az érintettel a további jogi eljárás elkerülése érdekében tárgyaljon.

Elérhetőek-e alternatív megoldások?

Az érintett önkéntes teljesítése hiányában nincs más megoldás

A jogos érdek arányossága

A jogos érdek természete és jellege:

Az Adatkezelő érdeke jogilag a Ptk. által védett, társadalmilag széles körben elismert, gazdaságilag is kiemelkedő fontosságú érdek. Az adatkezelés hiányában az Adatkezelő teljes működése ellehetetlenülne, mivel az Adatkezelő képtelenné válna, hogy igényeit jogi eljárások keretein belül érvényesítse.

Az érintett jogai és érdekei:

Az érintett jogai különösen az információs önrendelkezéshez való jog; ez azonban a szükséges és arányos mértékben korlátozható.

Az érintettek köre előre nem határozható meg (értelemszerűen az Adatkezelő azzal a feltételezéssel és elvárással köt szerződést, hogy az érintett azt teljesíti), így az Adatkezelő nem képes előzetesen nyilatkoztatni az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb érdekeikről.

Az adatkezelés hatásai az érintettre:

Az adatkezelés az érintettre nézve kedvező hatással nem jár.

Az adatkezelés az érintettre nézve azzal a kedvezőtlen hatással jár, hogy ellene jogi eljárás indul, és az eljárásban az adott eljárástól függően kötelezettségek (pl. megjelenési kötelezettség) terhelik, továbbá az Adatkezelő (per)nyertessége esetén köteles az ott meghatározottak szerint az Adatkezelő követelését teljesíteni, ellenkező esetben vele szemben végrehajtás is indítható.

A felek helyzete és kapcsolata:

Az Adatkezelővel adásvételi szerződést kötő személyek, akik a szerződést nem teljesítették

Az Adatkezelő gazdasági társaság.

A felek között közvetlen, jogilag mellérendelt, szerződéses kapcsolat van, azonban az Adatkezelő gazdaságilag erőfölényes helyzetben lehet az érintettel szemben.

Garanciák az érintett jogainak védelmében:

Az adatbiztonságot hozzáférési jogosultsággal és megfelelő erősségű jelszóval (legalább 6 karakter, melyben szerepelnek kisbetűk, nagybetűk és számok is) garantáljuk. Adatokat csak elektronikusan kezelünk és tárolunk. Megfelelő vírusirtóval (Bitdefender) is gondoskodunk az adatok védelméről.

Jogorvoslati lehetőségként az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) valamint az illetékességgel bíró Törvényszékhez fordulhat (e lehetőségekről az Adatkezelési Tájékoztató, illetve annak 1. sz. melléklete ad részletes információt).

Az Adatkezelő szerződései (illetve a szerződést megelőző tárgyalások) során biztosítja üzleti partnereinek a jogot, hogy kapcsolattartói személyét bármikor szabadon megváltoztassa, így az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelésre csak a szükséges ideig kerüljön sor.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

A jogos érdek fennállása:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezeléshez jogos érdeke fűződik, tekintettel különösen arra, hogy az Adatkezelő érdekét a jog alapelvi szinten is elismeri, illetve társadalmilag is széles körben elfogadott a szerződésen alapuló követelések jogi úton való érvényesítése, illetve azt megelőzően jogi képviselő útján a kapcsolat felvétele a költséges eljárás megelőzése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés szükséges, különösen azért, mivel az önkéntes teljesítés hiányában alternatív megoldás nem áll rendelkezésére.

Az adatkezelés arányossága:

Az Adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés az érintett jogaival szemben arányos korlátozást valósít meg.

Az Adatkezelő figyelembe vette, hogy az adatkezelés az érintettre nézve elsősorban hátrányos következményekkel jár, illetve az Adatkezelő gazdaságilag erőfölényes helyzetben lehet az érintettel szemben. Ezeket a körülményeket azonban ellensúlyozza, hogy az adatkezelésre az érintett szerződésszegése (azaz az Adatkezelőnek okozott hátrány) miatt kerül sor, illetve jogi eljárásban az esetleges gazdasági erőfölény nem befolyásolja a döntést, mivel az eljáró szerv a tények és azok jogi megítélése alapján dönt.

Az Adatkezelő figyelembe vette azt is, hogy az érintettek előzetes nyilatkoztatása nem lehetséges, ugyanakkor az Adatkezelő az érintett jogait megfelelő garanciákkal biztosítja, az érintett számára az adatkezelés ellen hatékony jogorvoslati lehetőségek léteznek, amelyeket az érintett ténylegesen igénybe tud venni, és amelyekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

Bár az Adatkezelő érdeke nem alapjog, annak fontossága mégis az adatkezelés megengedhetőségét igazolja.

 

A fenti érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy az érintett jogai és érdekei nem élveznek elsőbbséget a fent meghatározott jogos érdekkel szemben, továbbá az adatkezelés az érintett jogait csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza.

 

Fentieknek megfelelően az Adatkezelő a fent vizsgált adatkezelés

 

MEGENGEDHETŐSÉGÉT

 

állapította meg.

 

 

 

Vásárlási tudnivalók
Bank kartya

Ha bank kártjával fizett spórolja az utánvét kezelési költségét!